W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".×

Regulamin

 

I. Organizator szkolenia

Szkolenia na portalu mc2coursesorganizuje firma Magdalena Rusiecka-Serwatka Licencja na Zdrowie, zwaną dalej Licencja na Zdrowie z siedzibą w Zielonkach, ul. Wiarusa 42/31, woj. Małopolska, zarejestrowana w CEIDG, NIP 8961123877, REGON 932182420

II. Szkolenia

1. Firma Licencja na Zdrowie organizuje kursy/szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.mc2courses.pl
2. Podstawowym językiem kursów/szkoleń jest język polski. W przypadku prowadzących kursy/szkolenia z zagranicy, Organizator odpowiednio wcześniej poinformuje o języku w jakim będzie prowadzony dany kurs/szkolenie. Organizator w zależności od okoliczności i potrzeby przewiduje obecność podczas kursu/szkolenie tłumacza symultanicznego.
3. Do obowiązku Organizatora należy:- zapewnieniu odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej, gwarantującej Uczestnikowi właściwy poziom merytoryczni i dydaktyczny kursu/szkolenia przebiegający zgodnie z planem i harmonogramem
- zapewnienia odpowiedniej sali dydaktycznej, gwarantującej właściwy przebieg kursu/szkolenia
- zapewnienia odpowiednich pomocy naukowych niezbędnych podczas prowadzonego kursu/szkolenia, chyba, że założenia kursu/szkolenia będą stanowić inaczej, o czym Organizator poinformuje odpowiednio wcześniej Uczestników

III. Zgłoszenie uczestnictwa oraz warunki rezerwacji miejsc

1. Zgłoszenie na kurs/szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionego i przesłanego formularza zgłoszenia on-line na stronie www.mc2courses.pl. Zgłaszając większą ilość uczestników, można skorzystać z formularza zgłoszenia, przesłanego w tym celu drogą mailową przez Organizatora.
2. W formularzu zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany będzie podać poniższe dane:

  • Imię i nazwisko,
  • Ares e-mail,
  • nr telefonu,

a w przypadku gdy Zgłaszającym będzie przedsiębiorcą, dodatkowo:

  • firma (nazwa) przedsiębiorcy
  • siedziba
  • numer NIP

3. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia, Uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności za kursie/szkolenie, chyba że taka informacja będzie zawarta już na stronie www.mc2courses.pl przy opisie danego szkolenia.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o sposobie płatności opłaty, chyba że taka informacja będzie zawarta już na stronie www.mc2courses.pl przy opisie danego kursu/szkolenia, wówczas opłata płatna jest w terminie 5 dni od dnia wysłania formularza zgłoszenia. Za uiszczenie opłaty w terminie uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.
5. Brak wpłaty opłaty w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Zgłaszającego.
6. W przypadku kursów/szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłaty opłat.
7. Na podstawie otrzymanego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia i po wpłaceniu opłaty, Zgłaszającemu wysłane zostanie potwierdzenie udziału w kursie/szkoleniu, nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu formularza zamówienia i po wpłacie opłaty.

 IV. Warunki płatności

1. O ile nic innego nie wynika z Umowy Organizatorowi przysługuje od Uczestnika wynagrodzenie w kwocie określonej przez Organizatora w Serwisie. Ceny podane przez Organizatora w Serwisie są cenami brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przygotowanie indywidulanych zaświadczeń lub certyfikatów.
3. O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za kurs/szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na 21 dni przed dniem kursem/szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.
4. W przypadku Umów zawieranych na mniej niż 21 dni przed dniem kursu/szkolenia wynagrodzenie należne Organizatorowi powinno zostać uregulowane zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora przy składaniu zgłoszenia.
5. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora informację o sposobie i terminie płatności – z uwzględnieniem ewentualnej konieczności uiszczenia zaliczki w wysokości 300 zł brutto. W przypadku wybranych kursów/szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika pełnej kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia.
6, Brak terminowej wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 5 powyżej skutkować będzie automatycznym usunięciem Zgłoszenia Uczestnika.
7. O ile Organizator nie postanowi inaczej, w przypadku braku terminowej wpłaty przez Uczestnika pełnej kwoty wynagrodzenia należnego za kurs/szkolenie według informacji otrzymanych od Organizatora zgodnie z ust. 5 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej przez Uczestnika zaliczki przy jednoczesnym niedopuszczeniu Uczestnika do kursu/szkolenia. 8. W przypadku kursów/szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność wpłaty zaliczek.9. Płatność na rzecz Organizatora może zostać dokonana przelewem na rachunek Organizatora prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. (34 1910 1048 2114 9344 5095 0001) lub za pośrednictwem DotPay.pl.

 V. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mc2courses korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: biuro@mc2courses.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 389 028.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
3. Jeśli rezygnacja nastąpi po upływie 30 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty mc2courses.
4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Organizator mc2courses umożliwia uczestnictwo w kolejnej edycji lub innym wybranym kursie/szkoleniu, w dostępnym terminie.
5. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego kursu/szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację, po całkowitej wpłacie Uczestnika zastępczego.
6. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

VI. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnik może otrzymać zwrot pełnej wpłaconej kwoty lub po ustaleniach z Organizatorem, zmiany terminu uczestnictwa
w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie.
2. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
3. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia mc2courses zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
4. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, problemów komunikacyjnych uniemożliwiających terminowe dotarcie, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, firma Licencja na Zdrowie ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
5. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

VII. Ceny szkoleń, promocje, rabaty

1. Ceny kursów/szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach (opcjonalnie) oraz zaświadczenie bądź certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
3. Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen szkoleń, zgodnie z kwotami umieszczonymi na stronie: www.mc2courses.pl
4. Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

VIII. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika

1. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Firmę mc2courses odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
2. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach organizowanych przez firmę Licencja na Zdrowie jest:
- obecność przeciwwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka bądź innego zawodu, do którego kierowany jest kurs - w wypadku ciąży - potrzebne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w aktywności fizycznej
- informacje, czy w kursie/ szkoleniu/ warsztacie mogą brać udział kobiety w ciąży będzie widniała przy opisie konkretnego kursu na stronie www.mc2courses.pl

3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez mc2courses na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie zamieszczony w materiałach szkoleniowych wręczanych uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają zaświadczeń bądź certyfikatów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

 IX. Uwagi ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

X. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez mc2courses informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

XI. Prawa autorskie

 1. Wszystkie szkolenia dostępne w mc2courses są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.mc2courses.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram: mc2courses – edukacja, która rozwija, wiedza która procentuje oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.
3. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez mc2courses jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

 XII. Reklamacje

1. Kursant może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia w firmie Licencja na Zdrowie w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia na adres firmowy:  ul. Wiarusa 42/31 32-087 Zielonki lub elektronicznie na adres e-mail biuro@mc2courses.pl
2. Uczestnik może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia, np. problem z wpłatą, fakturą, dofinansowaniem, w formie pisemnej na adres firmowy: ul. Wiarusa 42/31 32-087 Zielonki elektronicznie na adres e-mail: biuro@mc2courses.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania zdarzenia reklamacyjnego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji.
4. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.
6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie lub poprzez sąd właściwy Organizatorowi.